-Dades demografia, renta i activitat econòmica

-Informe del mercat laboral de Borriana (Maig 2022)

 

Informes anteriors