Junta de portaveus

Convocatòria

La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, i es prendrà com a referència la data prevista per a la celebració dels plens municipals ordinaris.

Membres