Casa alqueria horts d' oci
       
 
      
 
Jardí de l' alqueria 
          
Parceles 
      
Productes obtinguts dels horts d' oci 
       
 
     
 
Curs d' Agricultura Ecológica
 

ASSOCIACIÓ D' USUARIS DELS HORTS D' OCI " PARC DE CALATRAVA " BORRIANA.

L'associació està constituïda pels usuarios/es dels horts , i la seua missió és vetlar pel bon funcionament de tot allò que estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i dels espais comuns dels acords adoptats per l'associació es traslladarà a l'Ajuntament. Serà d'obligació de los/as usuarios/es el tancament i l'obertura de les instal·lacions , la neteja dels corredors i de les instal·lacions comunes , les quals hauran d'estar lliures d'obstacles i permetre el pas en tot moment. Haurà habilitada una zona d'aparcament on els/les usuaris/es podran deixar els seus vehicles , de manera que no s'obstaculitze els corredors a excepció de carrega/descarrega.

 

OBJECTIUS

Una proposta de participació social i educació ambiental no formal per als majors del municipi.

  • Fomentar les activitats d'educació i participació ambiental en els majors.
  • Promoure l'envelliment actiu com a mitjà per a atenuar la soledat i l'aïllament.
  • Facilitar el pati i oci a l'aire lliure als nostres majors, practicant una activitat sana i natural, al mateix temps que agradable i creativa.
  • Potenciar l'ús del temps lliure en la gent major, i l'intercanvi de coneixements i experiències entre els usuaris.
  • Fomentar l'agricultura tradicional, més ecològica i respectuosa amb l'entorn i el medi ambient, usant correctament l'aigua de reg i els abonaments naturals.
  • Aprofitar els coneixements hortícoles dels usuaris com un element més a incloure en la programació mitjà ambiental."

 

MEMBRES ASSOCIACIÓ               

President: Salvador Bodí Diago Vicepresident: José Antº. Soler Rodríguez
Vicepresident: Joaquin Ferrer Piquer    Vocal : Miguel Monfort Peris     Vocal : Roberto Jorge Soriano