Què són?

Estes ajudes directes, impulsades per la Diputació Provincial, destinaran 259.085,27 euros als autònoms i microempreses més afectats per la Covid-19 a Borriana.

En el següent enllaç podeu veure les Bases Reguladores de la Concessió de Ajudes Parèntesis Bases Ajudes Reactivem.

Quan es podran sol·licitar?

El plaç de presentació de sol.licituds serà de cinc dies hàbils a contar desde la publicació del extracte de la convocatoria en el Bolletí Oficial de la Provincia.


L'Ajuntament ha publicat en el tauler d'anuncis de la seua seu electrònica Sede Electrónica de Borriana (sedelectronica.es) la convocatòria on es detalla el procediment per a sol·licitar les ajudes i la documentació a presentar.


Com es poden sol.licitar?

Les Bases reguladores publicades en el tauler d' Anuncis de la web municipal: Sede electrónica.


Presentació de la sol.licitud Presentació de la sol.licitud a través de la sede electrónica del Ajuntament, per el procediment creat al efecte, Ajudes Reaactivem, que apareixera, durant el plaç de presentació, en tràmits destacats. En cas de no disposar de signatura digital, es recomana demanar amb temps la cita prèvia per a la seua tramitació: https://burriana.sedelectronica.es/citaprevia.


Se recomana que, previament al accés a la tramitació electrónica, es tinga preparada la documentació que ha de presentarse (base 7 de les reguladores):

 1. Model de solicitud normalitzat, debidament emplenat i firmat Document
 2. Certificació d'alta en el RETA. Resolució/certificació del alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 3. Informe de vida laboral de l'empresa. Informe de treballadors/res en alta en un codi de compte de cotització en el que s' incloga el número de treballadors/res a data 31 de decembre de 2020.
 4. Certificat de situació censal.
 5. Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguritat Social.
 6. Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributaries en la AEAT.
 7. Certificat bancari (Fulla de mantenimient de Tercers) de titularitat de compte bancari de la persona treballadora autònoma o microempresa. (No serà necessari si s'haguera presentat durant l'exercici 2020 i així es fa constar en la sol.licitud).
 8. Factures de despeses corrents de l'actividad realitzada desde 1 d'abril de 2020, junt amb documents probatoris de que han sigut abonades.

Els qui reunisquen els requisits per a sol.licitar l'ajuda en aquesta convocatoria i ja hagueren presentat sol.licitud d'ajuda en alguna de les dues convocatòries anteriors (amb la totalitat de la documentació requerida) que hagues sigut denegada per no correspondre a un desl CNAE inclosos en aquelles o un altra causa objetiva, acompanyaran al model de sol.licitud normalitjat unicament la documentació següent:

 1. Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguritat Social.
 2. Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributaries en la AEAT.

Qui les pot demanar?

Les ajudes directes van destinades a persones autònomes i microempreses de fins a 10 treballadors amb els següents codis CNAE i que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana.


Podràn presentar-se un màxim d'una sol.licitud per persona física/jurídic/entitat. En cas de presentar-se més d'una sol.licitud, tan sols es tindra en compte la primera presentada en la Sede Electrònica municipal.


0710- Extracción de minerales de hierro

1052- Elaboración de helados

1083- Elaboración de café, té e infusiones

1101- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1103- Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas

1413- Confección de otras prendas de vestir exteriores
1419- Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1420- Fabricación de artículos de peletería

1439- Confección de otras prendas de vestir de punto

1811- Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
1812- Otras actividades de impresión y artes gráficas
1813- Servicios de preimpresión y preparación de soportes

1814- Encuadernación y servicios relacionados con la misma

1820- Reproducción de soportes grabados

2051- Fabricación de explosivos

2441- Producción de metales preciosos

2670- Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

2731- Fabricación de cables de fibra óptica

3212- Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3213- Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares

3316- Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

3530- Suministro de vapor y aire acondicionado

4616- Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
4617- Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco

4624- Comercio al por mayor de cueros y pieles

4634- Comercio al por mayor de bebidas
4636- Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería

4637- Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
4638- Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
4639- Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco

4644- Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza

4648- Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería

4719- Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

4724- Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
4725- Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados

4741- Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados

4751- Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados

4754- Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
4759- Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados

4761- Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4762- Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
4764- Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
4765- Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados

4771- Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
4772- Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados

4775- Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
4776- Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
4777- Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados

4782- Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos
4789- Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

4799- Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

4931- Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
4932- Transporte por taxi
4939- tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010- Transporte marítimo de pasajeros

5030- Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

5110- Transporte aéreo de pasajeros

5221- Actividades anexas al transporte terrestre
5222- Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
5223- Actividades anexas al transporte aéreo

5510- Hoteles y alojamientos similares
5520- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
5530- Campings y aparcamientos para caravanas
5590- Otros alojamientos

5610- Restaurantes y puestos de comidas
5621- Provisión de comidas preparadas para eventos
5629- Otros servicios de comidas
5630- Establecimientos de bebidas

5813- Edición de periódicos

5914- Actividades de exhibición cinematográfica

5915- Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

6020- Actividades de programación y emisión de televisión

7311- Agencias de publicidad

7420- Actividades de fotografía

7711- Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
7712- Alquiler de camiones

7721- Alquiler de artículos de ocio y deportivos
7722- Alquiler de cintas de vídeo y discos
7729- Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

7733- Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
7734- Alquiler de medios de navegación
7735- Alquiler de medios de transporte aéreo
7739- Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

7911- Actividades de las agencias de viajes
7912- Actividades de los operadores turísticos

7990- Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8219- Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

8230- Organización de convenciones y ferias de muestras

8299- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

8510- Educación preprimaria
8520- Educación primaria
8531- Educación secundaria general
8532- Educación secundaria técnica y profesional
8543- Educación universitaria

8553- Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje

9001- Artes escénicas

9002- Actividades auxiliares a las artes escénicas
9004- Gestión de salas de espectáculos

9102- Actividades de museos
9103- Gestión de lugares y edificios históricos

9104- Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9200- Actividades de juegos de azar y apuestas

9311- Gestión de instalaciones deportivas
9313- Actividades de los gimnasios
9319- Otras actividades deportivas
9321- Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329- Otras actividades recreativas y de entretenimiento

9523- Reparación de calzado y artículos de cuero
9525- Reparación de relojes y joyería

9601- Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
9602- Peluquería y otros tratamientos de belleza
9604- Actividades de mantenimiento físico

ANEX II

 

0113.- Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
0121.- Cultivo de la vid
0122.- Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
0123.- Cultivo de cítricos
0124.- Cultivo de frutos con hueso y pepitas
0128.- Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas

0311.- Pesca marina

1053.- Fabricación de quesos
1071.- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
1082.- Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
1083.- Elaboración de café, té e infusiones

1105.- Fabricación de cerveza

1391.- Fabricación de tejidos de punto

1411.- Confección de prendas de vestir de cuero
1412.- Confección de ropa de trabajo
1414.- Confección de ropa interior
1431.- Confección de calcetería

1512.- Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería

1629.- Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería

1723.- Fabricación de artículos de papelería
1724.- Fabricación de papeles pintados
1729.- Fabricación de otros artículos de papel y cartón

2311.- Fabricación de vidrio plano

2312.- Manipulado y transformación de vidrio plano
2313.- Fabricación de vidrio hueco
2319.- Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio técnico
2320.- Fabricación de productos cerámicos refractarios
2341.- Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
2342.- Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos
2344.- Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico
2349.- Fabricación de otros productos cerámicos

2931.- Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor

3092.- Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad

3220.- Fabricación de instrumentos musicales
3230.- Fabricación de artículos de deporte
3240.- Fabricación de juegos y juguetes
3250.- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3291.- Fabricación de escobas, brochas y cepillos

3312.- Reparación de maquinaria
3313.- Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314.- Reparación de equipos eléctricos

4511.- Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
4519.- Venta de otros vehículos de motor
4520.- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
4532.- Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4540.- Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios

4675.- Comercio al por mayor de productos químicos

4742.- Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
4743.- Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
4752.- Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
4753.- Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados
4754.- Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
4763.- Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados
4774.- Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
4778.- Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
4779.- Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos

4941.- Transporte de mercancías por carretera
4942.- Servicios de mudanza

6201.- Actividades de programación informática
6209.- Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

6311.- Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312.- Portales web

6831.- Agentes de la propiedad inmobiliaria

7021.- Relaciones públicas y comunicación

7311.- Agencias de publicidad

7430.- Actividades de traducción e interpretación

7500.- Actividades veterinarias

7731.- Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
7732.- Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil

8010.- Actividades de seguridad privada

8110.- Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121.- Limpieza general de edificios
8122.- Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129.- Otras actividades de limpieza
8130.- Actividades de jardinería

8292.- Actividades de envasado y empaquetado

8551.- Educación deportiva y recreativa
8552.- Educación cultural
8559.- Otra educación n.c.o.p.
8560.- Actividades auxiliares a la educación

9511.- Reparación de ordenadores y equipos periféricos
9512.- Reparación de equipos de comunicación
9521.- Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
9522.- Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín
9524.- Reparación de muebles y artículos de menaje
9529.- Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

9609.- Otras servicios personales n.c.o.p.

Què cobrixen les ajudes?

L'import de les ajudes serà el següent:


 1. Una quantitat máxima de 2.000 euros per persona treballadora microempresa o autònoma amb un màxim de 10 treballadors.
 2. Una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2020, d'aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'annex I i II .

 3. Estes quanties estan destinades a cobrir les despeses corrents , seràn subvencionables:

  No tindràn la consideració de despeses corrents les de compres d'aprovisionaments o mercaderíes destinades a la posterior venda
  • El pagament de lloguer, llum, aigua, telefonía, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interesos d'hipoteca vinculada al establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l'activitat.
  • Nòmines i assegurances socials, quotes d'autònom o mutualiste.

Quins requisits es demanen?

 1. Haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda en data 31 de desembre de 2020.
 2. Trovar-se al corrent en el cumpliment de les obligacions tributàries amb l'Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 3. No tindre deute pendent amb l'Ajuntament de Borriana corresponent al exercici 2019 o anteriors ni ser deutor per resolució de reintegro de altres subvencions concedides
 4. Que la activitat econòmica es realitze en Borriana o, en el cas de no comptar amb establiment obert de caràcter permanent, tindre el domicili fiscal en Borriana.
 5. Que no es trobe en cursa cap de les circunstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.