Lloc:sala de sessions d'esta casa consistorial
Dia:15 d'abril de 2016
Hora: 10.00 hores
C O N V O C A T Ò R I A
El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió extraordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent
ORDRE DEL DIA
I.- Part única
1.Sol·licitud a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la inclusió en el Pla Provincial de Cooperació a les Obras i Serveis de Competència Municipal per a l'any 2016 de les obres de “Reparació del paviment del Camí de la Coixa (tram d'accès al nucli de la població dels poblats marítims-Serratella)” i de “Prolongació d'un tram de vorera des de les antigues escoles de Santa Bàrbara (milora de l'accès per a vianants al nucli de població de Santa Bàrbara (Àrea II. Neg. Urbanisme) (G2572/2016)
Cosa que pose en el vostre coneixement.
La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia està a la disposició dels membres de la corporació a la Secretaria.
Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després