L'Ajuntament aconsegueix que la modificació dels valors cadastrals suposi un estalvi d'entre el 75 i el 84 per cent per als propietaris de parcel·les en els sectors beneficiats per la mesura.

La injustícia tributària que fins a aquest mateix any havien de suportar els propietaris de fins a quatre sectors del terme municipal de Borriana es vorà per fi recompensada amb la devolució de bona part dels impostos que fins al passat 2015 han hagut d'abonar en concepte d'Impost sobre Béns Immobles. Les noves valoracions realitzades durant l'últim trimestre del passat any per la Direcció general del Cadastre ha fet que la tributació de sòls urbans situats als voltants de la CV-18 canvie per complet, la qual cosa suposarà una reducció dels pagaments realitzats fins ara i la devolució de bona part de l'abonat durant 2015.
La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, encapçalada per Cristina Rius, va realitzar les gestions necessàries perquè “el que fins al moment era una injustícia tributària a la vista que els impostos no es corresponien amb la realitat física de cada zona” es convertisca en una devolució de fins al 83% del que han abonat els propietaris de sòl en aquests sectors durant el passat any.
La mesura afecta directament als sectors del Parc Empresarial de la carretera de Vila-real i una petita part del Camí de Llombai, que malgrat continuar sent urbanitzables tributaran a partir d'ara com a rústics a raó de 2,17 euros per metre quadrat de valor cadastral. En el cas dels sectors de Llombai-Monges i del situat entre la carretera de Vilareal i Carabona es continuarà tributant l'IBI urbà però amb una notable reducció del preu a pagar pel sòl. Així, en xifres concretes, els terrenys situats en SUPOR 1 passaran d'un valor cadastral de 30,99 euros a tan sols 5,37 euros per metre quadrat. En el SUR R1 la reducció també passarà dels 25,38 euros de valor cadastral fins ara per metre quadrat als 5,37 euros després de la reducció. La baixada dels rebuts per damunt del 80% també beneficiarà a la zona SU NPI5, on de 17,71 euros es passarà a un valor marcat pel cadastre de poc més de 3 euros. I finalment, en el sector SUD I4 corresponent a Llombai-Monges el metre quadrat sobre el qual s'aplicava un valor de 24,53 euros es vorà reduït fins als 6 euros.
Així, la petició de la regidoria d'Hisenda a la Direcció general del Cadastre que incloguera abans del final d'any les modificacions marcades per la Llei 13/2015 ha resultat fructífera, ja que la publicació es va realitzar el 30 de desembre del passat any. “Aquesta inclusió fa possible que per decisió municipal, puguem assegurar-los als veïns la reparació d'una injustícia tributària ja des del 2015, ja que teníem clar que calia buscar una solució legal per a aquells que fins ara havien estat pagant un IBI totalment desproporcionat a la vista del nul desenvolupament urbanístic dels sis sectors”.
Quant al greu problema que s'arrossegava en el sector Llombai-Monges per l'anul·lació que per error va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia del Pla Especial, l'Ajuntament també es va posar a treballar de ple en l'assumpte per trobar la solució satisfactòria per a les parts afectades. Així, els serveis d'advocacia van aconsellar informar al TSJ sobre l'error que s'havia comès a l'hora d'anul·lar el Pla Especial. Gràcies a la petició de revisió, el TSJ ha dictat un aclariment de sentència, rectificant l'error i mantenint la vigència del Pla Parcial, amb el que contínua el caràcter d'urbà de l'impost en tractar-se d'un sector urbanitzable amb ordenació detallada. D'aquesta forma, l'Ajuntament aconsegueix que els valors cadastrals pels quins tributarà IBI urbà també s'emmarquin dins de les xifres de reducció d'impostos assenyalades anteriorment. Del valor cadastral de 24,5 euros per metre quadrat es reduirà a tan sols 6.