• Las inspecciones se realizarán del 8 al 14 de abril e irán dirigidas principalmente a ciclomotores y motocicletas

 

Burriana.- (03-04-24).  La Policia Local de Burriana iniciarà una campanya de controls de sorolls produïts per vehicles en el municipi. Estes inspeccions, es realitzaran durant la setmana del 8 al 14 d'abril, i aniran dirigides principalment a ciclomotors i motocicletes. Estos controls es realitzaran tant en zona urbana com en zona marítima de la localitat, a diferents hores del dia, i seran duts a terme per diferents seccions de la Policia Local, tant per la Secció Prevenpol com pels Grups de Seguretat i Resposta a les Emergències.

 

La campanya de control i vigilància té per objecte, que els vehicles s'adeqüen als decibels permesos i que estos no siguen sobrepassats, ja que “un excés de soroll provoca autèntiques molèsties als veïns”, ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ferrándiz. Per a això s'utilitzaran els sistemes de control de sonometria de què disposa la Policia Local, i amb els quals es duran a terme les oportunes proves sonomètriques d'acord amb la legislació sectorial, tant la Llei de Soroll de la Comunitat Valenciana com l'Ordenança Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament de Burriana. Per a realitzar el control, els efectius de la policia podran sol·licitar la documentació del vehicle com pot ser el certificat de la ITV, la fitxa tècnica, el certificat d'homologació del tub d’escape, el justificant de pagament de l'assegurança o el permís de circulació, tot això per a comprovar que, efectivament, el vehicle complix tots els requisits per a circular per la via pública.

 

“Tots els conductors de ciclomotors i altres vehicles de motor estan obligats a sotmetre'ls a les proves de control de sorolls per a les quals siguen requerits pels agents de la Policia Local. La negativa a realitzar les proves suposa la immobilització del vehicle i el seu trasllat a depòsit. Els límits de decibels (dB) sobrepassats suposaran que la infracció es tipifique lleu o greu; fins a 6 dB serà lleu, a partir de 6 dB serà greu, la qual cosa suposarà que les quanties de les sancions siguen per a les lleus de 60 a 600€, i per a les greus de 601 a 6.000 euros”, ha explicat Ferrándiz.

 

El regidor de Seguretat Ciutadana, ha manifestat que “els vehicles quan circulen per les vies públiques han de complir la normativa i en este cas la relacionada amb el soroll, ja que un vehicle que transmeta més decibels dels permesos produïx molèsties als ciutadans i que fins i tot a vegades s'escolten des de l'interior dels habitatges”.