Calendari fiscal 2021

- Del 15 de març al 7 de juny, el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

- L'Ajuntament augmenta les bonificacions i exempcions dels padrons de les taxes urbanes


Aquest mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2021 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es s’aplicarà tal i com estava establert perquè, segons l'informe d'Intervenció, les circumstàncies actuals no determinen una alteració dels terminis fixats, al contrari del que va passar l'any passat, quan l'estat d'alarma i el confinament van motivar una alteració extraordinària.

D'aquesta manera, del 15 de març al 7 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc de Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en les entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà recollit-se en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 26 març i el segon càrrec el 26 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per la domiciliació. En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, destaca que cada any en són més les persones contribuents que domicilien els rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació.

Congelació de taxes

L’edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2021 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a les empreses de Borriana que arribarà als 350.000 euros.

De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per taxes a causa de, principalment, la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus, ja que enguany, “extraordinàriament”, el consistori es farà càrrec de l'increment del 5,8% del cost del servei i, a més, en el cas de les activitats econòmiques, s'aplicarà una reducció del 25% en els rebuts per a ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, els bars i restaurants seguiran sense pagar la taxa d'ocupació de via pública per terrasses durant la primera meitat de l'exercici, tal com es va comprometre el consistori amb els hostalers, i d’aquesta manera prorrogarà l'exempció que es va iniciar el 14 de març de 2020 per a “ajudar-los en aquesta difícil situació", la qual cosa també afectarà a la reducció dels ingressos municipals.

Cristina Rius ha indicat que, a més, s'ha previst l'exempció de la taxa de gestió de residus per a les més de 50 persones que són beneficiàries aquest 2021 de les prestacions econòmiques d'emergència social per pobresa energètica. L'exempció tindrà un cost fiscal estimat de prop de 6.000 euros, i també es preveuen 80 bonificacions als qui ostenten la condició de persona jubilada o pensionista, amb un cost fiscal de més de 4.000 euros.

Dins del padró de l'impost de vehicles, s'aplicaran bonificacions a un total de 1.109 vehicles amb un cost fiscal de 90.761 euros per diversos conceptes, destaca com a més substancial el que s'aplica a conductors amb discapacitat.