El Ayuntamiento ayuda en la rehabilitación de fachadas catalogadas
  • El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre de 2021

  • Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb el límit màxim de 5.000 euros


L'Ajuntament de Borriana ha convocat, per primera vegada i en règim de concurrència competitiva, les ajudes per a la pintura i rehabilitació de façanes catalogades en qualsevol emplaçament dins del terme municipal, per a consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels elements constructius, amb l'objectiu de fomentar i posar en valor el patrimoni arquitectònic local.

A aquest efecte, el consistori destina enguany un pressupost que ascendeix a 25.000 euros, que podria ser ampliat en funció de la demanda, i únicament admetrà una sol·licitud de subvenció per immoble cadastral. Cada sol·licitud podrà ser subvencionada fins al 50% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 5.000 euros.

Segons estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions, les ajudes contemplades tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques i podran ser beneficiaris els propietaris i les comunitats de propietaris d'immobles amb façanes catalogades.

Per a poder concórrer a les ajudes, els immobles hauran d'haver registrat l'informe d'avaluació de l'edifici (IEE) en l'administració autonòmica, segons el model establit per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Així com també, el certificat d'eficiència energètica inclòs en el IEE per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es).

No obstant això, només podran realitzar-se les obres expressament autoritzades per llicència d'obres municipal, i no podran obtindre subvenció les façanes dels edificis en els quals el tècnic redactor de l’IEE haja advertit, en l'acta corresponent, l'estat de "risc imminent" mentre no es justifique l'esmena d'aquesta circumstància.

Seran subvencionables les obres de façanes catalogades que s'ajusten a les característiques i determinacions tècniques descrites en les bases respecte a la reparació de revestiment de paraments i pintura, i de rehabilitació, la finalitat de la qual siga consolidar o retornar a la façana de l'edifici l’estat físic correcte dels seus elements constructius i, en general, de la seguretat, salubritat i adornament, sense pretendre alterar la seua configuració exterior.

Treballs que comprenen, a més del revestiment de paraments i pintura, la reparació o substitució de fusteries i treballs de manyà, i la reposició d'elements parcialment desapareguts que les seues característiques exactes puguen ser fixades a partir del mateix edifici per repetició d'elements de balcons, elements ornamentals, o per reposició en continuïtat de cornises, impostes, balustrades, o per altres motius, entre altres.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 14 de maig fins a l'1 d'octubre de 2021, i podrà ser presencial, sol·licitant cita prèvia, o telemàtica, amb l’ús del tràmit ‘Instància General’ http://burriana.sedelectronica.es/info.0 adjuntant el model normalitzat de sol·licitud que es pot obtindre en l'apartat de la seu electrònica de la pàgina web municipal, https://burriana.sedelectronica.es/board/.

Les persones interessades poden disposar de més informació amb la consulta de les bases en www.burriana.es, o poden adreçar-se als Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament de Borriana.